Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Verruimingsmaatregel Wmo

In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. In 2015 is deze wetgeving behoorlijk aangescherpt. Zelfstandig wonen en actief deelnemen aan de samenleving zijn een taak van de gemeente geworden (decentralisatie). Enkele voorbeelden van de verruimingsmaatregel is het overgaan van begeleiding en dagbesteding van de AWBZ naar de Wmo. Door deze hervormingen verwacht de overheid dat zorgbehoevende mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is komen te vervallen en vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Gemeenten hebben hierdoor taken overgenomen die voorheen binnen de AWBZ vielen. Zo kan er beter worden ingespeeld op de individuele zorgbehoefte en de (lokale) omstandigheden van cliënten. De overheid wil dat mensen met ondersteuning en zorg zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Verpleging en (thuis)zorg vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De gemeente gaat in samenspraak met de wijkverpleging (die de indicatie doet) na wat je zelf nog kan, eventueel met steun van jouw omgeving. Er wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op jouw eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor permanente zorg of toezicht. Het CIZ doet hiervoor de indicatie. Meer over de Wlz kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

WMO-voorzieningen

Bij een ondersteuningsaanvraag voor zorg aan huis gaat de gemeente eerst na wat je zelf nog kunt, eventueel met behulp van partner, familie, buren en kennissen. De gemeente kan ook wijzen op algemene voorzieningen in die gemeente, zoals een boodschappenservice, openbaar vervoer of maaltijddienst. De mogelijkheden hiervan worden verkend in een onderzoek. Ook wel (keuken)tafelgesprek genoemd.

De gemeente focust zich alleen op individuele voorzieningen als er geen andere oplossingen zijn om thuis te blijven wonen en/of aan de samenleving deel te nemen. Voor een maatwerkvoorziening moet je – na het tafelgesprek – apart een aanvraag indienen bij de Wmo. Op de website van de Rijksoverheid vind je interessante informatie over de hervorming van de Wmo.

 

Wat biedt de Wmo mij?

De Wmo biedt ondersteuning bij het thuis blijven wonen en het deelnemen aan de samenleving. Denk aan huishoudelijke hulp, vervoer (regiotaxi) of begeleiding bij het structureren van de dag (dagbesteding of kort verblijf om met name de mantelzorger(s) te ontlasten). De gemeente bepaalt welke algemene voorzieningen (maatwerkvoorzieningen) er worden ingezet.

 

Wat moet ik aan eigen bijdrage betalen?

Voorzieningen op grond van de Wmo kunnen worden aangeboden met inbegrip van een eigen bijdrage. Als je het maximum aan eigen bijdrage Wmo heeft bereikt hoef je voor eventuele andere Wmo-voorzieningen geen eigen bijdrage te betalen. Via de website van het CAK kun je een inschatting maken van de hoogte van jouw eigen bijdrage: rekenhulp.

Interessante artikelen over dit onderwerp

iStock-1314873618-Steeds-meer-gesjoemel-met-servicekosten
Huren
24 mei

Steeds meer gesjoemel met servicekosten

logo_toeslagen_nl-Dienst-Toeslagen-berekent-opnieuw-huurtoeslag-2024
Huren
24 mei

Dienst Toeslagen berekent opnieuw huurtoeslag 2024: huurtoeslag wordt iets hoger

iStock-1287214683-Voor-ouderen-en-starters-is-in-Vinex-wijken-amper-plaats
Huren
16 mei

Voor ouderen en starters is in Vinex-wijken amper plaats